02:40 PM 15/02/2022  Lượt xem: 1027

 12:00 PM 29/11/2021  Lượt xem: 1138
Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh.Nội dung đó được thể hiện không chỉ ở tư tưởng của Người về dân tộc, về quan hệ dân tộc - giai cấp và cách mạng giải phóng dân tộc; về đại đoàn kết dân tộc; về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về Đảng Cộng sản và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, mà còn ở tư tưởng đạo đức và văn hóa Hồ Chí Minh.