10:06 AM 16/05/2019  Lượt xem: 1503
Kế hoạch số 31 Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2019

 10:04 AM 16/05/2019  Lượt xem: 1208
Kế hoạch số 39 Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 10:01 AM 16/05/2019  Lượt xem: 1180
Kế hoạch số 29 Kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc