Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 06/01/2022 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch 32-KH/ĐUK ngày 26/8/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030

02:11 PM 25/01/2022 |   Lượt xem: 1669 |   In bài viết | 
File đính kèm