Các tổ chức đảng trực thuộc

10:55 AM 16/12/2015 |   Lượt xem: 60797 |   In bài viết | 

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẢNG, NHIỆM KỲ 2017-2020

 

TT TÊN TỔ CHỨC ĐẢNG
1 Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ
2 Chi bộ Thanh tra Ủy ban
3 Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban
Chi bộ Kế toán - Tài vụ, Quản trị - Bảo vệ và Đội xe
Chi bộ Thư ký - Tổng hợp, Văn thư - lưu trữ
Chi bộ Văn phòng  ĐD tại tp HCM
4 Chi bộ Vụ Tổng hợp
5 Chi bộ Vụ Tuyên truyền
6 Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính
7 Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế
8 Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc
9 Chi bộ Vụ Pháp chế
10 Chi bộ Vụ Dân tộc thiểu số
11 Chi bộ Văn phòng Chương trình MTQG 1719
12 Chi bộ Vụ Địa phương I
13 Chi bộ Vụ Địa phương II
14 Chi bộ Vụ Địa phương III
15 Chi bộ Trung tâm Thông tin
16 Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển
17 Chi bộ Nhà khách Dân tộc
18 Chi bộ Tạp chí Dân tộc
19 Chi bộ Công ty Milaco
20 Chi bộ BQL DA XD chuyên ngành
21 Chi bộ Văn phòng Ban Cán sự Đảng
22 Đảng bộ Học viện Dân tộc
Chi bộ Khối Phòng số 1
Chi bộ Khối Phòng số 2
Chi bộ Khối Khoa số 1
Chi bộ Khối Khoa số 2
Chi bộ Khối Khoa số 3
Chi bộ Khối Trung tâm
Chi bộ Khối Viện