Các tổ chức đảng trực thuộc

10:55 AM 16/12/2015 |   Lượt xem: 62019 |   In bài viết | 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG TRỰC THUỘC

 

Stt

Tổ chức đảng

1

Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính

2

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ

3

Chi bộ Vụ Pháp chế

4

Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế

5

Chi bộ Vụ Tổng hợp

6

Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc

7

Chi bộ Vụ Tuyên truyền

8

Chi bộ Vụ Dân tộc thiểu số

9

Chi bộ Vụ Công tác dân tộc địa phương

10

Chi bộ Thanh tra Ủy ban

11

Đảng bộ bộ phận Văn phòng Ủy ban

12

Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc

13

Chi bộ Trung tâm Chuyển đổi số

14

Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển

15

Chi bộ Tạp chí Dân tộc

16

Chi bộ Nhà khách Dân tộc

17

Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng

18

Chi bộ Văn phòng Chương trình MTQG

19

Chi bộ BQLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng

20

Chi bộ Công ty Milaco