Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 01/3/2022 của Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá""

09:23 AM 07/03/2022 |   Lượt xem: 1658 |   In bài viết |