Kế hoạch số 39 Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

10:04 AM 16/05/2019 Lượt xem: 180 In bài viết

Tải văn bản tại đây