Kế hoạch số 39 Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

10:04 AM 16/05/2019 |   Lượt xem: 474 |   In bài viết | 

Tải văn bản tại đây