Tiếp tục nâng cao chất lượng Chi bộ trong Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc

04:12 PM 17/03/2022 |   Lượt xem: 1447 |   In bài viết | 
Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về "Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương". Ngày 28/9/2016 Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/ĐU về "Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc" với mục tiêu: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng uỷ cơ quan và các tổ chức đảng trực thuộc; xây dựng tổ chức đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thực sự là hạt nhân chính trị để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực công tác, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của cấp uỷ, các tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện. Nghị quyết cũng đã đề ra bốn nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đảm bảm trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ làm cơ sở để các tổ chức đảng triển khai thực hiện.

Việc kịp thời ban hành Nghị quyết số 52 của Đảng ủy đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, góp phần từng bước nâng cao nhận thức của cấp uỷ các cấp và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ cũng như yêu cầu cấp thiết của việc nâng cao chất lượng chi bộ. Từ đó vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, nhất là người đứng đầu được đề cao; nguyên tắc hoạt động, chế độ sinh hoạt của cấp uỷ và chi bộ luôn được giữ vững; phương thức lãnh đạo của cấp uỷ thường xuyên được đổi mới và nâng cao. Cùng với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật và năng lực công tác; thực hiện tốt việc phân công, phân nhiệm đối với cấp uỷ các tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý đảng viên; kịp thời chỉ đạo việc kiện toàn, bổ sung cấp uỷ, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của chi bộ, đồng thời tăng cường sức mạnh của Đảng để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, trong thời gian qua chất lượng tổ chức đảng trong Đảng bộ không ngừng được nâng lên, tỉ lệ các chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đều đạt trên 80%, tỉ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 95%.

Đảng uỷ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nghị quyết vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết tại một số tổ chức đảng chưa đạt được kết quả cao; một số cấp uỷ chi bộ và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng chi bộ; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề có lúc, có nơi còn hình thức.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ trong thời gian tới, thực hiên Kết luận số 06-KL/ĐUK ngày 08/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về "Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương". Đảng uỷ Uỷ ban Dân tộc xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/ĐU như sau:

Tiếp tục nâng cao nhận thức trong cấp uỷ các cấp và đảng viên về vai trò, vị trí của chi bộ, sự cần thiết phải nâng cao chất chi bộ từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ;

Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò của cấp uỷ, nhất là người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cấp uỷ có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực, trình độ chuyên môn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với những quyết định của mình;

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với chất lượng công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng;

Thực hiện nghiêm các quy định về chế độ sinh hoạt của cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề; phát huy dân chủ, sáng tạo và khoa học trong sinh hoạt đảng;

Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; phát huy vai trò của cấp uỷ các chi bộ trong công tác tự kiểm tra, giám sát đảng viên nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm để ngăn chặn, đầy lùi những sai phạm đối với đảng viên. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng trực thuộc; hằng năm 100% các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức tự kiểm tra, giám sát đối với đảng viên;

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và công tác thi đua, khen thưởng hằng năm; kiên quyết khắc phục những biểu hiện né tránh, nể nang, bệnh thành tích; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, để từng bước nâng cao chất lượng chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan vững mạnh toàn diện.

Đức Toàn (Văn phòng Ban cán sự đảng)

Tin khác