10:06 AM 16/05/2019 Lượt xem: 300
Kế hoạch số 31 Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2019

10:04 AM 16/05/2019 Lượt xem: 211
Kế hoạch số 39 Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

10:01 AM 16/05/2019 Lượt xem: 237
Kế hoạch số 29 Kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc