Chi bộ Trung tâm Thông tin tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

10:50 AM 23/05/2013 Lượt xem: 250 In bài viết
HTML clipboard<p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2">Tại lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Hoàng Hải, Bí thư Chi bộ Trung tâm Thông tin đã trao quyết định chuẩn y của Đảng bộ cơ quan UBDT cho các đồng chí: Lang Thị Minh, Nguyễn Thị Huyền Thanh, Nguyễn Việt Tiệp vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><img src="/connect/1bc46d804fb8c04a96999eb72e12f829/1/1.JPG?MOD=AJPERES&CACHEID=1bc46d804fb8c04a96999eb72e12f829/1" border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto; display: block; text-align: center;" title=""></p><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center; font-style: italic; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2">Quần chúng Lang Thị Minh đọc đơn xin vào Đảng</font></p><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center; font-style: italic; color: rgb(0, 0, 128);"><img src="/connect/1bc46d804fb8c04a96999eb72e12f829/2/2.JPG?MOD=AJPERES&CACHEID=1bc46d804fb8c04a96999eb72e12f829/2" border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto; display: block; text-align: center;" title=""></p><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center; font-style: italic; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2">Đ/c Nguyễn Hoàng Hải, Bí thư Chi bộ Trung tâm Thông tin đọc Quyết định chuẩn y đ/c Nguyễn Việt Tiệp đứng trong hàng ngũ ĐCS Việt Nam</font></p><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center; font-style: italic; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2"><img src="/connect/1bc46d804fb8c04a96999eb72e12f829/3/3.jpg" border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto; display: block; text-align: center;" title=""></font></p><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center; font-style: italic; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2">Đ/c Nguyễn Hoàng Hải, Bí thư Chi bộ tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Thị Huyền Thanh<br></font><font size="2"></font></p><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><br><font size="2"></font></p> <p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2">Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, ngay sau khi nhận quyết định, các đảng viên mới tuyên thệ trung thành với lí tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><br><font size="2"></font></p> <p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2">Các đảng viên mới bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và hứa sẽ không ngừng tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng nghĩa vụ của người Đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng các cấp ngày càng phát triển, trong sạch, vững mạnh.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><img src="/connect/1bc46d804fb8c04a96999eb72e12f829/4/4.JPG?MOD=AJPERES&CACHEID=1bc46d804fb8c04a96999eb72e12f829/4" border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto; display: block; text-align: center;" title=""></p><div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 128); font-style: italic;"><p style="margin: 0px;"><font size="2">3 đồng chí đảng viên mới chụp ảnh lưu niệm với Ban Chi ủy Chi bộ Trung tâm Thông tin</font></p><p style="margin: 0px;"><img src="/connect/1bc46d804fb8c04a96999eb72e12f829/5/5.jpg" border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto; display: block; text-align: center;" title=""></p><p style="margin: 0px;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="2">Toàn thể Đảng viên Chi bộ Trung tâm Thông tin chụp ảnh tại buổi lễ</font><br><font size="2"></font></p></div><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><br><font size="2"></font></p> <p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2">Lễ kết nạp đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú của chi bộ Trung tâm Thông tin là động lực cho các cán bộ, viên chức khác trong đơn vị tiếp tục phấn đấu noi theo, đó cũng chính là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng nhằm bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị.</font></p> <div class="clearfix margin-bottom-10" style="margin-bottom: 10px;"></div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16"> <p class="pull-right"> <strong> <span id="BodyContent_ctl00_ctl00_lblTacgia"></span></strong> <span id="BodyContent_ctl00_ctl00_lblNguonThongTin"></span> </p> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16 "> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <div class="addthis_sharing_toolbox pull-right"></div> </div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: none"> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Từ khóa</span> </div> <div class="news-block-body"> <div class="row"> </div> </div> </div> <!--Từ khóa--> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: none"> <!--Tin bài liên quan--> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Tin liên quan</span> </div> <div class="news-block-body"> </div> </div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: normal"> <!--Tin bài liên quan--> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Tin khác</span> </div> <div class="news-block-body"> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cac-chi-bo/chi-bo-vu-dan-toc-thieu-so-ket-nap-dang-vien-moi.htm">Chi bộ Vụ Dân tộc thiểu số kết nạp đảng viên mới (<span class="text-muted">23/10/2018)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cac-chi-bo/vu-dia-phuong-iii-so-ket-cong-tac-xay-dung-dang-quy-i-trien-khai-nhiem-vu-quy-ii-nam-2018.htm">Vụ Địa Phương III sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018 (<span class="text-muted">04/04/2018)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cac-chi-bo/chi-bo-vu-tuyen-truyen-ket-nap-dang-vien-moi.htm">Chi bộ Vụ Tuyên truyền kết nạp đảng viên mới (<span class="text-muted">02/02/2018)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cac-chi-bo/dai-hoi-chi-bo-ke-toan-tai-vu-quan-tri-bao-ve-doi-xe.htm">Đại hội Chi bộ Kế toán, Tài vụ - Quản trị, Bảo vệ - Đội xe (<span class="text-muted">27/09/2017)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cac-chi-bo/dai-hoi-chi-bo-vu-dia-phuong-i-nhiem-ky-2017-2020.htm">Đại hội Chi bộ Vụ Địa phương I nhiệm kỳ 2017-2020 (<span class="text-muted">27/09/2017)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cac-chi-bo/dai-hoi-chi-bo-hanh-chinh-thu-ky-va-van-thu-luu-tru.htm">Đại hội Chi bộ Hành chính - Thư ký và Văn thư - Lưu trữ (<span class="text-muted">27/09/2017)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cac-chi-bo/dai-hoi-chi-bo-vu-tong-hop-nhiem-ky-2017-2020.htm">Đại hội Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2017 - 2020 (<span class="text-muted">22/09/2017)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cac-chi-bo/dai-hoi-chi-bo-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-chuyen-nganh-xay-dung.htm">Đại hội Chi bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư chuyên ngành xây dựng (<span class="text-muted">16/09/2017)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/vu-dia-phuong-iii-to-chuc-dai-hoi-dang-vien-nhiem-ky-2017-2020.htm">Vụ Địa phương III tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020 (<span class="text-muted">16/09/2017)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/dai-hoi-dang-vien-nha-khach-dan-toc-nhiem-ky-2017-2020.htm">Đại hội đảng viên Nhà khách Dân tộc nhiệm kỳ 2017 - 2020 (<span class="text-muted">15/09/2017)</span></a> </div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/LightboxImage/swipebox/js/jquery.swipebox.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { /* Basic Gallery */ $('.swipebox').swipebox(); }); </script> </div> <div id="BodyContent_ctl00_leftPanel1"> </div> </div> <!--//========================== RIGHT SECTION ================================//--> <div class="col-md-4 right-section hidden-xs"> <div id="BodyContent_ctl00_rightPanel"> <!--//========================== NEWEST-MOST VIEWED TABS ================================//--> <div class="row"> <div class="col-md-16"> <div class="document-tabs"> <!-- Nav tabs --> <ul class="nav nav-tabs" role="tablist"> <li role="presentation" class="active"><a href="#newest-tab" aria-controls="video-tab" role="tab" data-toggle="tab"> <h5>MỚI NHẤT</h5> </a></li> <li role="presentation"><a href="#most-tab" aria-controls="image-tab" role="tab" data-toggle="tab"> <h5>XEM NHIỀU</h5> </a></li> </ul> <!-- Tab panes --> <div class="tab-content"> <div role="tabpanel" class="tab-pane active" id="newest-tab"> <div class="newest-list"> <div class="clearfix"></div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/2011-11-03/226c170048ece1bfa5f1efcea5c2e8cc-cema/cong-van-ve-viec-thuc-hien-nam-dan-van-kheo-2020.htm">Công văn về việc thực hiện Năm Dân vận khéo 2020<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 01/04/2020</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/2011-11-03/226c170048ece1bfa5f1efcea5c2e8cc-cema/cong-van-ve-viec-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang.htm">Công văn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 01/04/2020</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/van-ban/van-ban-cap-tren/the-le-giai-bao-chi-vi-su-nghiep-dai-doan-ket-toan-dan-toc-lan-thu-xiv-nam-2019-2020.htm">Thể lệ Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIV, năm 2019-2020<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 25/03/2020</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/quy-che-cong-tac-dan-van-trong-he-thong-chinh-tri-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-290-qd-tw-ngay-25-02-2010-cua-bo-chinh-tri.htm">Quy chế công tác dân vân trong hệ thống chính trị (Ban hành kèm theo Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 25/03/2020</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/van-ban/van-ban-cap-tren/ke-hoach-so-365-kh-btgtw-ngay-31-01-2020-cua-ban-tuyen-giao-trung-uong-ve-tuyen-truyen-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang.htm">Kế hoạch số 365-KH/BTGTW ngày 31/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 25/03/2020</span></a> </p> </div> </div> </div> <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="most-tab"> <div class="newest-list"> <div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_0" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2015/12/18/08331389_congthongtindientuchinhphudientu_15-12-18.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_1" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://dangcongsan.vn/cpv/"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2015/12/18/08331313_baodientuDCSVN_15-12-18.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_2" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://www.tapchicongsan.org.vn/"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2015/12/18/08331331_tapchiCS_15-12-18.jpg" /> </a> </div> </div> </div> <!--//========================== STATISTICS ================================//--> <div class="row"> <div class="col-md-16"> <div class="news-block statistics-wrap"> <div class="news-block-head"> <h4>THỐNG KÊ TRUY CẬP</h4> </div> <div class="statistics-wrap-content"> <p> <span class="text">Tổng số truy cập: </span><span class="value"> <script language="JavaScript">var fhsh = document.createElement('script'); var fhs_id_h = "3131588"; fhsh.src = "http://freehostedscripts.net/ocount.php?site=" + fhs_id_h + "&name=&a=1"; document.head.appendChild(fhsh); document.write("<span id='h_" + fhs_id_h + "'></span>"); </script> </span> </p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--//========================== BOTTOM NAVIGATION ================================//--> <div id="BodyContent_ctl00_bottomPanel" class="hidden-xs"> </div> <!--//========================== FOOTER ================================//--> <footer> <div class="row"> <div class="col-md-16"> <div class="footer-wrap"> <div class="row"> <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-16 footer-wrap-icon "> <img src="/Assets/Images/SmallBanner/Footer_logo_new1512.png" style="" class="img-responsive" /> </div> <div class="col-md-13 col-sm-13 col-xs-16 footer-wrap-content"> <h4 style="font-weight: bold">CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHẦN ĐẢNG BỘ CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC</h4> <br> <span style="font-style: italic">Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thành phần Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.</span> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> </div> </div> </div> <!-- Scroll top function --> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { //Check to see if the window is top if not then display button $(window).scroll(function () { if ($(this).scrollTop() > 100) { $('.scrollToTop').fadeIn(); } else { $('.scrollToTop').fadeOut(); } }); //Click event to scroll to top $('.scrollToTop').click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 800); return false; }); $('.scrollToTopXs').click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 800); return false; }); }); </script> <a href="#" class="scrollToTop hidden-xs"></a> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-52e0e44c60008c5c"></script> </body> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Slick/slick.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Jwplayer/jwplayer.js"></script> <script type="text/javascript">jwplayer.key = "ndWqj2I3yv7HKvYBdlZ0UmdnMkWE5ci2UMV0vid8S44=";</script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Scripts/main.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Scripts/jquery.slimscroll.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/bootstrap-datepicker-master/dist/js/bootstrap-datepicker.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/select2/dist/js/select2.min.js"></script> <script src="../Assets/Plugins/DownloadPlugin/bootstrap-datepicker-master/dist/locales/bootstrap-datepicker.vi.min.js"></script> <script src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/carlendar/fullcalendar.min.js"></script> </html>