Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại Chi bộ Vụ Pháp chế

08:12 AM 14/05/2013 Lượt xem: 268 In bài viết
HTML clipboard<p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2">Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, theo kế hoạch và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, các chi bộ đã xây dựng kế hoạch sinh hoạt từng tháng, quý nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng các chuyên đề cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ. Chi bộ Vụ Pháp chế đã xây dựng 03 chuyên đề để sinh hoạt hàng quý. Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, ngoài việc kiểm điểm, đánh giá về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ phối hợp với lãnh đạo vụ chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, phương hướng công tác tháng tiếp theo, chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chuyên đề, phân công từng đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị để sinh hoạt có chất lượng.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><br><font size="2"></font></p> <p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2">Trong tháng 5/2013 Chi bộ Vụ Pháp chế đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Chi bộ. Đảng viên phấn khởi, yên tâm công tác, không có biểu hiện sai lệch về chính trị tư tưởng; đảng viên nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, nghiêm túc tổ chức thực hiện kế hoạch của Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao từ đầu năm. Chi bộ phối hợp với lãnh đạo vụ chỉ đạo công chức, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn trọng tâm quý I năm 2013; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 24 của Đảng ủy cơ quan; thực hiện Nghị định 84 của Chính phủ; tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành; phối hợp tốt với chi bộ các Vụ, đơn vị trong Ủy ban thực hiện nhiệm vụ chính trị được Lãnh đạo Ủy ban giao. Sinh hoạt Chi bộ được tiến hành định kỳ, cải tiến nội dung, gắn với từng chuyên đề theo tháng, quý.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><br><font size="2"></font></p> <p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2">Trong phương hướng công tác chi bộ tháng 6, Chi bộ Vụ Pháp chế tiếp tục phối hợp với lãnh đạo vụ chỉ đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn; tiếp tục nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy cơ quan, nghị quyết Chi bộ; triển khai công tác chuyên môn năm 2013; tiếp tục thực hiện việc góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><br><font size="2"></font></p> <p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2">Với chuyên đề “Chuẩn mực đạo đức của người đảng viên, công chức Vụ Pháp chế UBDT”. Chi bộ đã xây dựng 5 chuẩn mực của người đảng viên, công chức Vụ Pháp chế đối với Tổ quốc, nhân dân, với công tác dân tộc, đối với đồng chí, đồng nghiệp và bản thân. Tại buổi sinh hoạt các đảng viên trong Chi bộ đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, gắn với nội dung chuyên đề, đặc biệt là chuẩn mực thứ 5 “Đối với bản thân”: Sống có lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân; Gương mẫu và vận động gia đình, quần chúng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Đảng, của chính quyền địa phương, đoàn thể nơi cư trú; Trung thực, khiêm tốn, giản dị; Ứng xử có văn hóa, lịch sự; Có lối sống lành mạnh; Gương mẫu thực hiện: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Nói đi đôi với làm; Kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực xã hội; Không cửa quyền, hách dịch, hạch sách, nhũng nhiễu; Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; Là tấm gương tôn trọng, nghiêm túc chấp hành pháp luật trong công tác cũng như trong sinh hoạt; Gương mẫu và có trách nhiệm làm tròn bổn phận đối với gia đình; Xây dựng gia đình văn hóa.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><br><font size="2"></font></p> <p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2">Sinh hoạt tại Chi bộ Vụ Pháp chế, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT có nhiều ý kiến đóng góp với Chi bộ, đồng chí đề nghị các đồng chí đảng viên trong Chi bộ phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, tu dưỡng đạo đức, chuẩn mực của người đảng viên để phụng sự tốt cho Tổ quốc, cho công tác dân tộc; công chức, đảng viên trong Chi bộ cần nêu cao vai trò của người cán bộ làm công tác pháp chế trong cơ quan; Phải làm gương sáng trong mọi mặt, xứng đáng với lời dạy của Bác đối với người cán bộ tư pháp “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><img src="/connect/00f0f5804f9ab3959c409e4e5d548945/1/Untitled-1.jpg" border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto; display: block; text-align: center;" title=""></p><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; color: rgb(0, 0, 128);" size="2">Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Minh Thắng phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ</font>.<br><font size="2"><font></font></font></p> <div class="clearfix margin-bottom-10" style="margin-bottom: 10px;"></div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16"> <p class="pull-right"> <strong> <span id="BodyContent_ctl00_ctl00_lblTacgia">Sơn Nam</span></strong> <span id="BodyContent_ctl00_ctl00_lblNguonThongTin"></span> </p> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16 "> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <div class="addthis_sharing_toolbox pull-right"></div> </div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: none"> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Từ khóa</span> </div> <div class="news-block-body"> <div class="row"> </div> </div> </div> <!--Từ khóa--> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: none"> <!--Tin bài liên quan--> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Tin liên quan</span> </div> <div class="news-block-body"> </div> </div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: normal"> <!--Tin bài liên quan--> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Tin khác</span> </div> <div class="news-block-body"> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cac-chi-bo/chi-bo-vu-dan-toc-thieu-so-ket-nap-dang-vien-moi.htm">Chi bộ Vụ Dân tộc thiểu số kết nạp đảng viên mới (<span class="text-muted">23/10/2018)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cac-chi-bo/vu-dia-phuong-iii-so-ket-cong-tac-xay-dung-dang-quy-i-trien-khai-nhiem-vu-quy-ii-nam-2018.htm">Vụ Địa Phương III sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018 (<span class="text-muted">04/04/2018)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cac-chi-bo/chi-bo-vu-tuyen-truyen-ket-nap-dang-vien-moi.htm">Chi bộ Vụ Tuyên truyền kết nạp đảng viên mới (<span class="text-muted">02/02/2018)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cac-chi-bo/dai-hoi-chi-bo-ke-toan-tai-vu-quan-tri-bao-ve-doi-xe.htm">Đại hội Chi bộ Kế toán, Tài vụ - Quản trị, Bảo vệ - Đội xe (<span class="text-muted">27/09/2017)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cac-chi-bo/dai-hoi-chi-bo-vu-dia-phuong-i-nhiem-ky-2017-2020.htm">Đại hội Chi bộ Vụ Địa phương I nhiệm kỳ 2017-2020 (<span class="text-muted">27/09/2017)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cac-chi-bo/dai-hoi-chi-bo-hanh-chinh-thu-ky-va-van-thu-luu-tru.htm">Đại hội Chi bộ Hành chính - Thư ký và Văn thư - Lưu trữ (<span class="text-muted">27/09/2017)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cac-chi-bo/dai-hoi-chi-bo-vu-tong-hop-nhiem-ky-2017-2020.htm">Đại hội Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2017 - 2020 (<span class="text-muted">22/09/2017)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cac-chi-bo/dai-hoi-chi-bo-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-chuyen-nganh-xay-dung.htm">Đại hội Chi bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư chuyên ngành xây dựng (<span class="text-muted">16/09/2017)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/vu-dia-phuong-iii-to-chuc-dai-hoi-dang-vien-nhiem-ky-2017-2020.htm">Vụ Địa phương III tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020 (<span class="text-muted">16/09/2017)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/dai-hoi-dang-vien-nha-khach-dan-toc-nhiem-ky-2017-2020.htm">Đại hội đảng viên Nhà khách Dân tộc nhiệm kỳ 2017 - 2020 (<span class="text-muted">15/09/2017)</span></a> </div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/LightboxImage/swipebox/js/jquery.swipebox.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { /* Basic Gallery */ $('.swipebox').swipebox(); }); </script> </div> <div id="BodyContent_ctl00_leftPanel1"> </div> </div> <!--//========================== RIGHT SECTION ================================//--> <div class="col-md-4 right-section hidden-xs"> <div id="BodyContent_ctl00_rightPanel"> <!--//========================== NEWEST-MOST VIEWED TABS ================================//--> <div class="row"> <div class="col-md-16"> <div class="document-tabs"> <!-- Nav tabs --> <ul class="nav nav-tabs" role="tablist"> <li role="presentation" class="active"><a href="#newest-tab" aria-controls="video-tab" role="tab" data-toggle="tab"> <h5>MỚI NHẤT</h5> </a></li> <li role="presentation"><a href="#most-tab" aria-controls="image-tab" role="tab" data-toggle="tab"> <h5>XEM NHIỀU</h5> </a></li> </ul> <!-- Tab panes --> <div class="tab-content"> <div role="tabpanel" class="tab-pane active" id="newest-tab"> <div class="newest-list"> <div class="clearfix"></div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/2011-11-03/226c170048ece1bfa5f1efcea5c2e8cc-cema/cong-van-ve-viec-thuc-hien-nam-dan-van-kheo-2020.htm">Công văn về việc thực hiện Năm Dân vận khéo 2020<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 01/04/2020</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/2011-11-03/226c170048ece1bfa5f1efcea5c2e8cc-cema/cong-van-ve-viec-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang.htm">Công văn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 01/04/2020</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/van-ban/van-ban-cap-tren/the-le-giai-bao-chi-vi-su-nghiep-dai-doan-ket-toan-dan-toc-lan-thu-xiv-nam-2019-2020.htm">Thể lệ Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIV, năm 2019-2020<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 25/03/2020</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/quy-che-cong-tac-dan-van-trong-he-thong-chinh-tri-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-290-qd-tw-ngay-25-02-2010-cua-bo-chinh-tri.htm">Quy chế công tác dân vân trong hệ thống chính trị (Ban hành kèm theo Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 25/03/2020</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/van-ban/van-ban-cap-tren/ke-hoach-so-365-kh-btgtw-ngay-31-01-2020-cua-ban-tuyen-giao-trung-uong-ve-tuyen-truyen-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang.htm">Kế hoạch số 365-KH/BTGTW ngày 31/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 25/03/2020</span></a> </p> </div> </div> </div> <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="most-tab"> <div class="newest-list"> <div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_0" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2015/12/18/08331389_congthongtindientuchinhphudientu_15-12-18.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_1" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://dangcongsan.vn/cpv/"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2015/12/18/08331313_baodientuDCSVN_15-12-18.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_2" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://www.tapchicongsan.org.vn/"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2015/12/18/08331331_tapchiCS_15-12-18.jpg" /> </a> </div> </div> </div> <!--//========================== STATISTICS ================================//--> <div class="row"> <div class="col-md-16"> <div class="news-block statistics-wrap"> <div class="news-block-head"> <h4>THỐNG KÊ TRUY CẬP</h4> </div> <div class="statistics-wrap-content"> <p> <span class="text">Tổng số truy cập: </span><span class="value"> <script language="JavaScript">var fhsh = document.createElement('script'); var fhs_id_h = "3131588"; fhsh.src = "http://freehostedscripts.net/ocount.php?site=" + fhs_id_h + "&name=&a=1"; document.head.appendChild(fhsh); document.write("<span id='h_" + fhs_id_h + "'></span>"); </script> </span> </p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--//========================== BOTTOM NAVIGATION ================================//--> <div id="BodyContent_ctl00_bottomPanel" class="hidden-xs"> </div> <!--//========================== FOOTER ================================//--> <footer> <div class="row"> <div class="col-md-16"> <div class="footer-wrap"> <div class="row"> <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-16 footer-wrap-icon "> <img src="/Assets/Images/SmallBanner/Footer_logo_new1512.png" style="" class="img-responsive" /> </div> <div class="col-md-13 col-sm-13 col-xs-16 footer-wrap-content"> <h4 style="font-weight: bold">CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHẦN ĐẢNG BỘ CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC</h4> <br> <span style="font-style: italic">Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thành phần Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.</span> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> </div> </div> </div> <!-- Scroll top function --> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { //Check to see if the window is top if not then display button $(window).scroll(function () { if ($(this).scrollTop() > 100) { $('.scrollToTop').fadeIn(); } else { $('.scrollToTop').fadeOut(); } }); //Click event to scroll to top $('.scrollToTop').click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 800); return false; }); $('.scrollToTopXs').click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 800); return false; }); }); </script> <a href="#" class="scrollToTop hidden-xs"></a> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-52e0e44c60008c5c"></script> </body> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Slick/slick.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Jwplayer/jwplayer.js"></script> <script type="text/javascript">jwplayer.key = "ndWqj2I3yv7HKvYBdlZ0UmdnMkWE5ci2UMV0vid8S44=";</script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Scripts/main.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Scripts/jquery.slimscroll.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/bootstrap-datepicker-master/dist/js/bootstrap-datepicker.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/select2/dist/js/select2.min.js"></script> <script src="../Assets/Plugins/DownloadPlugin/bootstrap-datepicker-master/dist/locales/bootstrap-datepicker.vi.min.js"></script> <script src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/carlendar/fullcalendar.min.js"></script> </html>