Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Kết quả bước đầu sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

08:54 AM 06/05/2013 Lượt xem: 565 In bài viết
HTML clipboard<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2">Ngay sau Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai Nghị quyết Trung ương 4, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập Nghị quyết cho 430 cán bộ chủ chốt đang công tác, 130 cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu và hơn 300 cán bộ đoàn chủ chốt của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2">Các đảng bộ trực thuộc tổ chức gần 600 lớp với 16 vạn lượt người tham dự. Cách thức tổ chức hội nghị có nhiều nét mới từ việc truyền đạt các nội dung, chia tổ thảo luận, trao đổi giữa báo cáo viên và học viên đến liên hệ thực tiễn, qua đó thu hút đông đảo học viên tham gia.</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2">Công tác tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4 được đẩy mạnh. Các đảng ủy trực thuộc đã tổ chức hội nghị quán triệt cho toàn cán bộ, đảng viên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đã mở chuyên trang, chuyên mục phản ánh về việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết. Đa số đảng viên, cán bộ trong Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương nhận thức được tính cấp thiết, vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, đồng thời tin tưởng vào chủ trương đúng đắn của Trung ương Đảng đã đề ra.</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2"> Song song với công tác triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy cũng đã quan tâm làm tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình. </font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2"> Để việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đạt hiệu quả cao nhất, Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 26/3/2012 về thực hiện Nghị quyết, xác định một số nội dung, giải pháp, một số đề án thực hiện ngay trong năm 2012. </font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2"> Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm tập thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã dành 2,5 ngày tập trung kiểm điểm theo 3 nội dung yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4. Kiểm điểm của Ban Thường vụ bám sát yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, tiếp thu góp ý của các tập thể và cá nhân, phù hợp yêu cầu thực tế trong Đảng bộ. Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ thể hiện tinh thần nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nhận trách nhiệm tập thể và cá nhân với từng khuyết điểm, yếu kém. Các đồng chí trong Ban Thường vụ đã chân thành, thẳng thắn góp ý kiến trên tinh thần đồng chí, thẳng thắn, chân thành. Sau kiểm điểm, từng đồng chí đều cảm nhận được sự gần gũi, tin cậy nhau hơn, sự đoàn kết trong tập thể Ban Thường vụ được nâng lên. </font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2">Với các Đảng ủy trực thuộc và các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối, hầu hết các đơn vị đều tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, đúng qui trình và tiến độ; các nhóm công tác của Đảng ủy Khối đã bám sát cơ sở, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát quá trình kiểm điểm. Kết quả bước đầu được đánh giá tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, được dư luận ghi nhận.</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2">Với lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc, có gợi ý từng vấn đề cụ thể, đồng thời phân công Thường trực Đảng ủy Khối dự, chỉ đạo tại 7/7 đơn vị cùng với nhóm công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Kết quả kiểm điểm của các đơn vị đều bảo đảm chất lượng, đủ về nội dung, tiến hành nghiêm túc, chỉ rõ những mặt hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân; qua đó đề ra các biện pháp khắc phục, góp phần trực tiếp xây dựng cơ quan Đảng ủy Khối đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2">Những kết quả kể trên tuy là bước đầu, nhưng đã cho thấy sự nghiêm túc, quyết liệt để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đây sẽ là cơ sở, nền tảng và là động lực để cán bộ, đảng viên đặt niềm tin và quyết tâm vào nhiệm vụ xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><font size="2">Trên cơ sở rút ra những bài học kinh nghiệm sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, thời gian tới Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến để việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt đảng. Tăng cường giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các tập thể, cá nhân về các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được đề ra trong kiểm điểm của tập thể và cá nhân. Tích cực triển khai cơ chế nêu gương, đề cao vai trò người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đảng viên, bảo đảm nền nếp sinh hoạt trong đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ./.</font></p> <xmp style="display: inline; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="9669" tabindex="-1" contenteditable="false"></xmp><xmp style="display: inline; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="9669" tabindex="-1" contenteditable="false"></xmp><xmp style="display: inline; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="9669" tabindex="-1" contenteditable="false"></xmp><xmp style="display: inline; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="9669" tabindex="-1" contenteditable="false"></xmp><xmp style="display: inline; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="9669" tabindex="-1" contenteditable="false"></xmp><xmp style="display: inline; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="9669" tabindex="-1" contenteditable="false"></xmp> <div class="clearfix margin-bottom-10" style="margin-bottom: 10px;"></div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16"> <p class="pull-right"> <strong> <span id="BodyContent_ctl00_ctl00_lblTacgia">(Theo Dangcongsan.vn)</span></strong> <span id="BodyContent_ctl00_ctl00_lblNguonThongTin"></span> </p> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16 "> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <div class="addthis_sharing_toolbox pull-right"></div> </div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: none"> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Từ khóa</span> </div> <div class="news-block-body"> <div class="row"> </div> </div> </div> <!--Từ khóa--> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: none"> <!--Tin bài liên quan--> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Tin liên quan</span> </div> <div class="news-block-body"> </div> </div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: normal"> <!--Tin bài liên quan--> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Tin khác</span> </div> <div class="news-block-body"> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/tin-hoat-dong-chung/hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-lan-thu-32-khoa-vii-nhiem-ky-2015-2020.htm">Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 32, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (<span class="text-muted">11/01/2019)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/tin-hoat-dong-chung/hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-co-quan-uy-ban-dan-toc-lan-thu-30-khoa-vii-nhiem-ky-2015-2020-mo-rong.htm">Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 30, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng) (<span class="text-muted">07/12/2018)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cac-chi-bo/chi-bo-vu-tuyen-truyen-ket-nap-dang-vien-moi.htm">Chi bộ Vụ Tuyên truyền kết nạp đảng viên mới (<span class="text-muted">02/02/2018)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/hoi-nghi-bao-cao-ket-qua-giam-sat-chuyen-de-doi-voi-dang-uy-uy-ban-kiem-tra-dang-uy-co-quan-uy-ban-dan-toc.htm">Hội nghị báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (<span class="text-muted">23/08/2017)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/dang-uy-co-quan-uy-ban-dan-toc-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2015.htm">Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2015 (<span class="text-muted">29/04/2016)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/2015-08-24/b33656004997c44f8372bb065b0d86c7-cema.htm">Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 (<span class="text-muted">25/09/2015)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/2015-07-24/4c22d80049383429aaf5ebc1e130aa19-cema.htm">Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng dự và chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh, Hà Nội (<span class="text-muted">24/07/2015)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/2012-10-30/fcbc24004d439fd793079b420e500413-cema.htm">Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng (<span class="text-muted">30/10/2012)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/2012-09-27/b46aa3804cdeafd695aab5dae3489338-cema.htm">Ban Cán sự Đảng UBDT: Quán triệt công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TW 4 Khóa XI (<span class="text-muted">28/09/2012)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/2012-08-24/e22430804c75a003a199a7a919e9ee20-cema.htm">Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012. (<span class="text-muted">24/08/2012)</span></a> </div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/LightboxImage/swipebox/js/jquery.swipebox.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { /* Basic Gallery */ $('.swipebox').swipebox(); }); </script> </div> <div id="BodyContent_ctl00_leftPanel1"> </div> </div> <!--//========================== RIGHT SECTION ================================//--> <div class="col-md-4 right-section hidden-xs"> <div id="BodyContent_ctl00_rightPanel"> <!--//========================== NEWEST-MOST VIEWED TABS ================================//--> <div class="row"> <div class="col-md-16"> <div class="document-tabs"> <!-- Nav tabs --> <ul class="nav nav-tabs" role="tablist"> <li role="presentation" class="active"><a href="#newest-tab" aria-controls="video-tab" role="tab" data-toggle="tab"> <h5>MỚI NHẤT</h5> </a></li> <li role="presentation"><a href="#most-tab" aria-controls="image-tab" role="tab" data-toggle="tab"> <h5>XEM NHIỀU</h5> </a></li> </ul> <!-- Tab panes --> <div class="tab-content"> <div role="tabpanel" class="tab-pane active" id="newest-tab"> <div class="newest-list"> <div class="clearfix"></div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/2011-11-03/226c170048ece1bfa5f1efcea5c2e8cc-cema/cong-van-ve-viec-thuc-hien-nam-dan-van-kheo-2020.htm">Công văn về việc thực hiện Năm Dân vận khéo 2020<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 01/04/2020</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/2011-11-03/226c170048ece1bfa5f1efcea5c2e8cc-cema/cong-van-ve-viec-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang.htm">Công văn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 01/04/2020</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/van-ban/van-ban-cap-tren/the-le-giai-bao-chi-vi-su-nghiep-dai-doan-ket-toan-dan-toc-lan-thu-xiv-nam-2019-2020.htm">Thể lệ Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIV, năm 2019-2020<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 25/03/2020</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/quy-che-cong-tac-dan-van-trong-he-thong-chinh-tri-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-290-qd-tw-ngay-25-02-2010-cua-bo-chinh-tri.htm">Quy chế công tác dân vân trong hệ thống chính trị (Ban hành kèm theo Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 25/03/2020</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/van-ban/van-ban-cap-tren/ke-hoach-so-365-kh-btgtw-ngay-31-01-2020-cua-ban-tuyen-giao-trung-uong-ve-tuyen-truyen-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang.htm">Kế hoạch số 365-KH/BTGTW ngày 31/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 25/03/2020</span></a> </p> </div> </div> </div> <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="most-tab"> <div class="newest-list"> <div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_0" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2015/12/18/08331389_congthongtindientuchinhphudientu_15-12-18.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_1" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://dangcongsan.vn/cpv/"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2015/12/18/08331313_baodientuDCSVN_15-12-18.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_2" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://www.tapchicongsan.org.vn/"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2015/12/18/08331331_tapchiCS_15-12-18.jpg" /> </a> </div> </div> </div> <!--//========================== STATISTICS ================================//--> <div class="row"> <div class="col-md-16"> <div class="news-block statistics-wrap"> <div class="news-block-head"> <h4>THỐNG KÊ TRUY CẬP</h4> </div> <div class="statistics-wrap-content"> <p> <span class="text">Tổng số truy cập: </span><span class="value"> <script language="JavaScript">var fhsh = document.createElement('script'); var fhs_id_h = "3131588"; fhsh.src = "http://freehostedscripts.net/ocount.php?site=" + fhs_id_h + "&name=&a=1"; document.head.appendChild(fhsh); document.write("<span id='h_" + fhs_id_h + "'></span>"); </script> </span> </p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--//========================== BOTTOM NAVIGATION ================================//--> <div id="BodyContent_ctl00_bottomPanel" class="hidden-xs"> </div> <!--//========================== FOOTER ================================//--> <footer> <div class="row"> <div class="col-md-16"> <div class="footer-wrap"> <div class="row"> <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-16 footer-wrap-icon "> <img src="/Assets/Images/SmallBanner/Footer_logo_new1512.png" style="" class="img-responsive" /> </div> <div class="col-md-13 col-sm-13 col-xs-16 footer-wrap-content"> <h4 style="font-weight: bold">CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHẦN ĐẢNG BỘ CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC</h4> <br> <span style="font-style: italic">Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thành phần Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.</span> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> </div> </div> </div> <!-- Scroll top function --> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { //Check to see if the window is top if not then display button $(window).scroll(function () { if ($(this).scrollTop() > 100) { $('.scrollToTop').fadeIn(); } else { $('.scrollToTop').fadeOut(); } }); //Click event to scroll to top $('.scrollToTop').click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 800); return false; }); $('.scrollToTopXs').click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 800); return false; }); }); </script> <a href="#" class="scrollToTop hidden-xs"></a> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-52e0e44c60008c5c"></script> </body> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Slick/slick.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Jwplayer/jwplayer.js"></script> <script type="text/javascript">jwplayer.key = "ndWqj2I3yv7HKvYBdlZ0UmdnMkWE5ci2UMV0vid8S44=";</script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Scripts/main.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Scripts/jquery.slimscroll.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/bootstrap-datepicker-master/dist/js/bootstrap-datepicker.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/select2/dist/js/select2.min.js"></script> <script src="../Assets/Plugins/DownloadPlugin/bootstrap-datepicker-master/dist/locales/bootstrap-datepicker.vi.min.js"></script> <script src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/carlendar/fullcalendar.min.js"></script> </html>