UBDT tổ chức Hội nghị học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tác phẩm “Đường kách mệnh”

02:48 AM 27/06/2012 Lượt xem: 230 In bài viết

Trong những năm qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng trong các tổ chức chính trị và toàn xã hội, nhất là đối với hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 03 của Đảng ủy cơ quan UBDT ngày 03/04/2012 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị tinh thần to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.
 


Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan UBDT đã được Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, qua tác phẩm “Đường kách mệnh” và một số nội dung cơ bản của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XI. Đây là những nội dung hết sức quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan UBDT, giúp nâng cao về nhận thức và trách nhiệm đối với Tổ quốc, với nhân dân, từ đó nâng cao hiệu quả trong thực hiện công tác dân tộc, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 


Toàn cảnh Hội nghị

Sơn Nam