Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

08:59 AM 10/01/2012 Lượt xem: 217 In bài viết

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Hồng Thi, Phó Bí thư Đảng uỷ trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012, theo đó, trong năm 2011, Đảng uỷ cơ quan đã ban hành và chỉ đạo các chi bộ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/ĐU, ngày 14/3/2011 về xây dựng và triển khai chương trình, chính sách, đề án dân tộc (giai đoạn 2011-2015). Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 05 của Chính phủ về công tác dân tộc, Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc trong thời kỳ mới, Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, ngày 18/3/2011, về chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội đối với dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao; Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình 135 giai đoạn III (Công văn số 1624/KGVX, ngày 14/9/2011); Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2010-2020; Đề án cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2010-2015…

Đảng uỷ cũng đã chỉ đạo các chi bộ tham mưu cho Lãnh đạo Uỷ ban tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện một số chương trình, dự án, chính sách dân tộc như: Chính sách di dân định canh định cư; Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; Chính sách vay vốn đối với hộ đồng bào DTTS để phát triển sản xuất. Uỷ ban Dân tộc đã đề nghị các Bộ, ngành liên quan cấp kinh phí để thực hiện các chương trình, chính sách trên, thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình, đến nay các địa phương cơ bản thực hiện tốt, giải ngân đạt kết hoạch vốn.

Phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu cho Đảng, Chính phủ tổng kết các chính sách, chương trình, dự án, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước; Tăng cường ký kết và triển khai chương trình phối hợp liên ngành với các Bộ, ngành có liên quan như: Tổng kết Nghị quyết số 12, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng Sông Cửu long thời kỳ 2001-2010; Chỉ thị số 68-CT/TW về công tác vùng đồng bào dân tộc Khmer. Tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa UBDT với Ban Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Tây bắc, Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Đài Tiếng nói Việt Nam; Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp liên ngành với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Biên phòng.

Đảng uỷ cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ II thiết thực, hiệu quả theo kế hoạch và Hướng dẫn của Đảng uỷ Khối chỉ đạo. Tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ; Cử 44 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, các đồng chí Vụ trưởng và tương đương dự Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI do Đảng uỷ Khối tổ chức; Đảng uỷ cũng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Sau Hội nghị, Đảng uỷ yêu cầu các chi bộ tiếp tục chỉ đạo đảng viên chủ động tự nghiên cứu thêm Nghị quyết và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng uỷ cơ quan (số 03-CTr/ĐU, ngày 26/9/2011); Các chi bộ đã cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội bằng các Chương trình, kế hoạch công tác năm.

Đảng uỷ cũng đã chỉ đạo các chi bộ tiếp tục chủ động triển khai việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng uỷ Khối với đặc điểm của từng chi bộ và đơn vị. Đảng uỷ tổ chức Hội nghị chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Một số chi bộ đã xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể để cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện, đưa nội dung học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, tổ chức thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh theo hình thức sân khấu hoá.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên và phát triển đảng viên mới được các chi bộ quan tâm. Các chi bộ đều có kế hoạch, chỉ tiêu phát triển đảng và phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng. Kết quả, có 31 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 14 đảng viên mới học lớp bồi dưỡng đảng viên mới; 41 đồng chí cấp uỷ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng do Đảng uỷ khối tổ chức; Có 8 quần chúng ưu tú được kết nạp và Đảng (6 quần chúng ưu tú đã hoàn thiện hồ sơ chờ Đảng uỷ Khối ra quyết định kết nạp); chuyển đảng chính thức cho 9 đảng viên dự bị; có 40 cán bộ, đảng viên đang học cao học và 13 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị.

Công tác văn phòng, đảng vụ, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng được duy trì và thực hiện tốt. Cấp uỷ, chi bộ chỉ đạo đảng viên thực hiện tốt kỷ luật phát ngôn của Đảng. Đảng uỷ cũng đã xây dựng Trang tin điện tử của Đảng uỷ cơ quan, bước đầu hoạt động tốt, góp phần tiết kiệm thời gian, chỉ đạo kịp thời, chuyển tải thông tin cần thiết cho cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ và các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2011. Đến nay, hầu hết các chi bộ đã tiến hành tự kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra.

Đảng uỷ cơ quan thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể kịp thời. Chỉ đạo Công đoàn cơ quan tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ quan lần thứ V; xây dựng Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Uỷ ban Dân tộc, chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức Đại hội các chi đoàn, tổ chức các hoạt động Năm Thanh niên 2011.

Đảng uỷ cũng đã thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ với Ban Cán sự Đảng. Năm 2011, Đảng uỷ đã họp và cho ý kiến về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, bổ sung quy hoạch và quy hoạch cán bộ khi Ban Cán sự yêu cầu…

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số tồn tại hạn chế cũng cần khắc phục, đó là: Việc tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ, sinh hoạt chi bộ định kỳ đôi lúc chưa đúng quy định; một số công việc triển khai còn chậm so với tiến độ đề ra; công tác kiểm tra, giám sát chưa thật tốt; việc nắm bắt tư tưởng, tình cảm của đảng viên, quần chúng và định hướng dư luận đôi lúc chưa kịp thời; một số chi bộ chưa quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ và thực hiện tốt Quy định 76 của Bộ Chính trị; một số chi bộ chấp hành chưa tốt quy chế thông tin, báo cáo Đảng uỷ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng uỷ khẳng định, trong năm 2011, Đảng bộ đã làm được nhiều việc, có nhiều đổi mới và có chuyển biến tốt hơn, khởi sắc hơn ở nhiều lĩnh vực, nhiều công việc như: Xử lý dứt điểm những tồn tại nhiệm kỳ trước; ban hành một số nghị quyết chuyên đề; ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng với Đảng uỷ; công tác đảng vụ có nhiều tiến bộ hơn; công tác tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghe thời sự cũng đã làm rất tốt và có chất lượng…, có được những kết quả đó là có sự đóng góp của các chi uỷ, chi bộ, các đồng chí trong Ban Chấp hành. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2012, đồng chí Hà Hùng nhấn mạnh, để xây dựng và triển khai nhiệm vụ cho phù hợp, các chi uỷ, chi bộ cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2010-2015, bám sát nhiệm vụ chính trị của Uỷ ban và bám sát nghị quyết của Đảng uỷ Khối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng; Làm tốt công tác kỷ luật lao động, kỷ luật phát ngôn và thực hiện quy chế văn hoá công sở; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra chéo, kiểm tra của Đảng uỷ, kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra, chi bộ tự giám sát, cấp trên giám sát, giám sát cả đảng viên. Gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khoá XI) với công tác kiểm tra, giám sát; Tiếp tục thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề phù hợp với thực tế nhiệm vụ của đơn vị mình.

Ngay sau Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012, Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thị Loan.

Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng Uỷ đã trao Quyết định và gắn Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Lê Thị Loan

Nguyễn Văn Phong