Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị.

10:21 AM 11/08/2011 |   Lượt xem: 286 |   In bài viết | 
Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Xem tại đây