Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương)

09:48 AM 08/04/2021 |   Lượt xem: 1292 |   In bài viết | 
File đính kèm