Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW ngày 14/02/2020 về cơ cầu nhân sự UBKT các cấp thuộc Khối các cơ quan TW

04:44 PM 25/02/2020 Lượt xem: 110 In bài viết

Tải Hướng dẫn tại đây!

Tin khác