Hướng dẫn số 101-HD/BTGTW, ngày 17/4/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

01:55 PM 12/05/2023 |   Lượt xem: 1480 |   In bài viết |