Hướng dẫn 03-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên

02:26 PM 18/01/2023 |   Lượt xem: 2127 |   In bài viết | 
File đính kèm