Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

04:23 PM 14/01/2020 |   Lượt xem: 819 |   In bài viết | 

Tải nội dung quy định tại đây