Quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp (Quy định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008) của Ban Chấp hành Trung ương

09:31 AM 08/04/2021 |   Lượt xem: 7032 |   In bài viết |