KẾ HOẠCH SỐ 14 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUG ƯƠNG 4 CỦA BCHTW ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG; NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HÓA" TRONG NỘI BỘ

10:31 AM 01/10/2018 |   Lượt xem: 521 |   In bài viết | 

Tải văn bản tại đây