KẾ HOẠCH Số 05 - KHĐU ngày 11 tháng 4 năm 2016 về quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020

04:26 PM 19/08/2016 Lượt xem: 441 In bài viết

Tin khác