Hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư

02:59 PM 18/02/2020 |   Lượt xem: 531 |   In bài viết | 

Tải tài liệu hướng dẫn tại đây!