Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý và công tác khen thưởng trong Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2019

10:19 AM 14/01/2020 |   Lượt xem: 351 |   In bài viết | 

Tải chi tiết Hướng dẫn tại đây