Công văn số 18-CV/ĐU ngày 24-11-2020 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020

09:10 AM 26/11/2020 |   Lượt xem: 817 |   In bài viết | 

Nội dung xem tại đây

 

Tin khác