Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

04:08 PM 13/10/2022 |   Lượt xem: 972 |   In bài viết | 
File đính kèm
  1. KYD_17_0001pdf.pdf( 4.71 MB )

Từ khóa
Tin liên quan
Tin khác