UBDT công bố Quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan

08:00 PM 25/03/2022 |   Lượt xem: 2134 |   In bài viết | 

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Quang Thuỳ - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra Uỷ ban, Tổ trưởng Tổ xác minh thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra Ủy ban công bố quyết định xác minh và phổ biến một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng, thành viên Tổ xác minh; quyền và nghĩa vụ của người được kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập. 

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Chánh Thanh tra Uỷ ban Võ Văn bảy cho biết đây là nhiệm vụ thường niên thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Chánh Thanh tra Ủy ban đề nghị lãnh đạo, công chức được kiểm tra, xác minh theo Quyết định phối hợp tốt với Tổ kiểm tra, xác minh, cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ tạo mọi điều kiện để Tổ xác minh hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong quá trình xác minh, yêu cầu các thành viên Tổ xác minh tuân thủ, chấp hành nghiêm những quy định của ngành trong quá trình kiểm tra, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời. Chủ động phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong quá trình kiểm tra, xác minh. Đồng thời chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; quá trình kiểm tra, xác minh không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các vụ, đơn vị có công chức, viên chức được kiểm tra.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo và công chức các vụ, đơn vị được kiểm tra, xác minh đã thống nhất các nội dung theo Quyết định công bố.