Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 47, nhiệm kỳ 2020 - 2025

05:00 PM 13/11/2023 |   Lượt xem: 2470 |   In bài viết | 

Quang cảnh cuộc họp

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 10/2023 của Đảng ủy cơ quan cho thấy, Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị triển khai thực hiện các chương trình, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS theo chương trình công tác; tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Trong tháng 10, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng các đề án, chính sách trình Quốc Hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ năm 2023 như: Đề án đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Đề án nâng cao năng lực hệ thống cơ quan Thanh tra Dân tộc cấp tỉnh đến năm 2030; xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2011/NĐ-CP; Đề án rà soát, đánh giá tổng thể các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành về lĩnh vực công tác dân tộc...

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, tích cực triển khai thực hiện chuyển đổi số; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Trong tháng 10, Đảng ủy thành lập 3 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 3 chi bộ theo kế hoạch, gồm: Kiểm tra Chi bộ Vụ Hợp tác Quốc tế, giám sát Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ và Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính. Đến nay đã hoàn thành kiểm tra, giám sát đối với Chi bộ Vụ Hợp tác Quốc tế và Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Thực hiện kế hoạch công tác năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã phối hợp với Thanh tra Ủy ban tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp nhằm tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác thanh tra.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ đã đạt được trong tháng 10 vừa qua.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 47, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị báo cáo kết quả tháng 10/2023 cần kiểm điểm, đánh giá các nội dung toàn diện, sâu sắc hơn. Nội dung nào chưa hoàn thiện thì bổ sung thêm vào phương hướng, để Đảng ủy quyết liệt chỉ đạo tăng tốc triển khai, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ.

Tại cuộc họp, Đảng ủy đã biểu quyết kết nạp vào đảng đối với 1 quần chúng ưu tú và đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc đối với 2 đồng chí; bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 2 đồng chí.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ đã đạt được trong tháng 10 vừa qua. Bí thư Đảng ủy yêu cầu Văn phòng Ban Cán sự Đảng tiếp thu, tổng hợp các nội dung đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện Báo cáo, đồng thời bổ sung vào báo cáo 10 tháng, trong đó lưu ý tập trung vào quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, rà soát lại tiến độ thực hiện các kế hoạch.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, Đảng ủy tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Và Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đảng ủy cấp trên. Trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng. Trong tháng 11, ban hành hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và công tác thi đua khen thưởng năm 2023...

Hồng Phúc