Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

10:00 PM 22/05/2023 |   Lượt xem: 980 |   In bài viết | 

Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ; Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể cơ quan (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh); tập thể lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGs.Ts. Nguyễn Toàn Thắng truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản, gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Theo đó, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác cán bộ. Người xác định “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, phải xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. Một trong những cách thức, biện pháp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc đến khi xây dựng đội ngũ cán bộ là “nêu gương”, Người nhiều lần nhấn mạnh trách nhiệm, bổn phận, tư cách của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo rằng “nói đi đôi với làm”, “cố gắng làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi việc”, “gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau”...

Các đại biểu dự Hội nghị

Sau hơn 35 năm thực hiện Đổi mới, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu rất to lớn, đồng thời đang phải đối mặt với không ít khó khăn, nguy cơ, thách thức.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã đề ra nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách hiện nay về xây dựng Đảng”. Nghị quyết chỉ rõ: “Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng đảng còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”

Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, tham nhũng lãng phí, tùy tiện vô nguyên tắc”. Bởi vậy chúng ta cần học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, làm cho toàn Đảng trở thành một khối thống nhất về nhận thức và tư tưởng, tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến về phía trước, vượt qua được những khó khăn thách thức, giành những thắng lợi vẻ vang.

Kế thừa và vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong thời đại ngày nay, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng đã xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đồng thời chỉ rõ: “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

PGs.Ts. Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là báo cáo viên tại Hội nghị

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng xác định trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục triển khai Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức to lớn và giá trị định hướng sâu sắc trong nghiên cứu lý luận và thực tiễn về sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội. Đây chính là cơ sở, nền tảng lý luận quan trọng để Đảng ta đổi mới tư duy, nắm bắt thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, hoạch định đường lối đổi mới từ Đại hội lần thứ VI của Đảng (12/1986) và cho đến hôm nay Đảng tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện trên đất nước ta có thành quả to lớn trên mọi phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, đem hạnh phúc cho nhân dân.

Tinh thần, thái độ, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên có vai trò rất to lớn để biến đường lối, chủ trương của Đảng thành hiện thực. Theo đó, giải pháp để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần thực hiện nói đi đôi với làm, lý luận gắn liền với thực tiễn. Phải biết nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh, tìm ra những ưu điểm để phát huy, có các biện pháp khắc phục, sửa chữa sai lầm, yếu kém, khuyết điểm một cách thiết thực, hiệu quả.

Ngoài ra, cần đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ việc xây dựng đội ngũ cán bộ với sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị gắn với đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Việc tổ chức học tập chuyên đề vào thời điểm này là rất thiết thực, nhằm tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào trong công tác và sinh hoạt, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của UBDT.

Để việc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín,đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ” đi vào chiều sâu, thiết thực, đạt kết quả tốt, Đảng bộ cơ quan UBDT đề nghị cấp ủy các cấp tiếp thu các nội dung chuyên đề do báo cáo viên truyền đạt, vận dụng sáng tạo vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.