Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Một số vấn đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

11:11 AM 29/09/2022 |   Lượt xem: 129 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nông Quốc Tuấn - Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan UBDT.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đại tá Vũ Công Hòa truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, Đại tá Vũ Công Hòa nhấn mạnh lại một số mục tiêu của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII như: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Chủ động “phòng ngừa” là chính. Ứng phó kịp thời, hiệu quả với các đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Nỗ lực phấn đấu để ngăn ngừa xung đột, chiến tranh và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đại tá Vũ Công Hòa, Báo cáo viên trung ương (Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng) là báo cáo viên tại Hội nghị

Xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại.

Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược an ninh mạng quốc gia và các chiến lược quốc phòng, an ninh chuyên ngành khác.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đại tá Vũ Công Hòa nhấn mạnh việc tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chiến lược, trọng yếu, thường xuyên của cách mạng Việt Nam. Đây là một trong những vấn đề lớn, hệ trọng, liên quan đến vận mệnh, tương lai của dân tộc nên luôn được xác định rõ trong các nghị quyết của Đảng. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định nhất quán nhiệm vụ đó và bổ sung rõ hơn, rộng hơn, toàn diện hơn về nhiều vấn đề mới, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để việc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đi vào chiều sâu, thiết thực, đạt kết quả tốt, Đảng ủy cơ quan UBDT đề nghị cấp ủy các cấp tiếp thu, nghiên cứu các nội dung chuyên đề do báo cáo viên truyền đạt, vận dụng sáng tạo vào quá trình tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Gắn chặt chẽ lĩnh vực an ninh, quốc phòng vào việc xây dựng, triển khai các chương trình, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Tin khác