Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31: Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác Đảng ngoài nước

06:00 PM 17/12/2021 |   Lượt xem: 108 |   In bài viết | 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Ngoại giao bởi xây dựng Đảng đóng vai trò then chốt, là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi trên mặt trận đối ngoại.

Hội nghị cũng là dịp tổng kết kết quả 2 năm triển khai việc hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao, rút ra bài học kinh nghiệm của 60 năm xây dựng và phát triển của công tác Đảng ngoài nước (31-3-1961/31-3-2021) nhằm xác định phương hướng công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước trong thời gian tới.

Hội nghị đã nghe phát biểu tham luận của lãnh đạo các ban Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các đồng chí Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện - Bí thư cấp ủy về các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vai trò của các tổ chức đảng trong công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân…

Các phát biểu thể hiện trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng ngành Ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước. Báo cáo và các phát biểu tại Hội nghị phản ánh những kết quả nổi bật, toàn diện của công tác xây dựng Đảng ngành Ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước, thể hiện chủ trương đúng đắn của Trung ương khi hợp nhất hai đảng bộ, hệ thống tổ chức Đảng ngày càng được củng cố chặt chẽ, phương thức hoạt động được đổi mới, chất lượng công tác được nâng cao, hiệu lực, hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận những kết quả mà Bộ Ngoại giao đã đạt được trong thời gian qua, nhất là kể từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 đến nay, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ bảo đảm ổn định, thông suốt trong hệ thống tổ chức Đảng, không bị gián đoạn hoạt động…

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm triển lãm lịch sử Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục và yêu cầu toàn Đảng bộ cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, cách làm hay, mô hình tốt, làm rõ những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư trong hai bài phát biểu rất quan trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc và Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vừa được tổ chức, đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghiên cứu học tập, quán triệt Kết luận 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm.

Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, xác định quyết tâm, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong ngành Ngoại giao thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hiện đại, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại, vì khát vọng, mục tiêu, tầm nhìn phát triển và nâng cao vị thế đất nước.

Hai là, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ cho công tác đối ngoại; tạo sự đồng thuận, nhất trí, giữ vững bản lĩnh, niềm tin của cán bộ, đảng viên ngành Ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên hoạt động ở nước ngoài, xa Tổ quốc, hoạt động độc lập càng cần phải nhận thức đúng, kiên định lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng “tự miễn dịch”, “tự đề kháng” cao, để không bị tác động, lôi kéo. Cán bộ đảng viên ngành Ngoại giao phải là những chiến sĩ tiên phong trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tổ chức, nhất là đội ngũ cán bộ ngành Ngoại giao. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, có ý nghĩa quyết định mọi công việc. Phải chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, xây dựng được đội ngũ cán bộ Ngoại giao trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, với lợi ích của dân tộc, có trình độ, năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín, phong cách; hội tụ đủ tố chất vừa hồng, vừa chuyên, thể hiện được bản lĩnh, đạo đức, cốt cách ngoại giao Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, phù hợp với đặc thù của công tác đối ngoại, nhất là hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên ngoài nước. Quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng của Đảng bộ Bộ Ngoại giao, nhất là đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, bí thư cấp ủy có năng lực lãnh đạo, trình độ, khả năng đoàn kết, tập hợp, giáo dục đảng viên, quần chúng. Công tác đảng ngoài nước là một bộ phận không thể tách rời trong hệ thống tổ chức của Đảng, phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt của Trung ương.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đảng viên ở nước ngoài môi trường hoạt động đa dạng và phức tạp, thì ý thức “tự kiểm tra”, “tự giám sát”, “tự tu dưỡng”, “tự soi”, “tự sửa” của các cán bộ, đảng viên là hết sức quan trọng. Tăng cường công tác bảo vệ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước “từ sớm, từ xa”.

Năm là các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh trong ngành Ngoại giao và các cơ quan đại diện; đồng thời vận động, tập hợp các tổ chức quần chúng, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài để triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Kết luận 12 của Bộ Chính trị, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, chăm lo cho đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; gia tăng sự gắn bó, tình cảm đoàn kết giữa đảng viên, quần chúng và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khơi dậy và tập hợp mạnh mẽ tiềm năng, nguồn lực to lớn của cộng đồng, tạo điều kiện tốt nhất để cộng đồng ổn định và phát triển, tiếp tục làm cầu nối vững chắc góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, đồng thời đóng góp tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáu là, tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu cho Đảng về công tác Đảng ngoài nước; đề xuất những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và giải quyết những vấn đề mới đặt ra cho công tác Đảng ngoài nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; tổng kết và tham mưu cho Trung ương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản điều chỉnh về công tác Đảng ngoài nước. Ban cán sự Đảng và Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiếp tục trao đổi, thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cơ quan liên quan đề xuất giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đảng ủy Ngoài nước sau khi hợp nhất nói riêng và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng bộ Bộ Ngoại giao nói chung, bảo đảm quyền lợi chính đáng, phù hợp với đặc thù công tác Đảng ngoài nước.

Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Ngoại giao tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 76 năm của ngành Ngoại giao và 60 năm công tác Đảng ngoài nước, tiếp tục giành được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước, tích cực đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển nền ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

(qdnd.vn)

Tin khác