Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

03:31 PM 03/08/2017 Lượt xem: 502 In bài viết

Các đảng viên tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu, quán triệt các nội dung cụ thể của Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương quán triệt tại Hội nghị.

Các Nghị quyết được triển khai tại Hội nghị đặc biệt rất quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua Hội nghị sẽ truyền đạt các Nghị quyết đến các đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức của UBDT nhằm góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Kim Thu