Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025

02:27 PM 10/12/2020 |   Lượt xem: 901 |   In bài viết | 

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì hội nghị

Theo dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 10 và tháng 11, Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy cấp trên, tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và các vụ, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch công tác. Trong đó, một số nhiệm vụ quan trọng như: Xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030; triển khai Đề án Tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 (đã được ban hành theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020); Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; Phối hợp tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020; Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020-2025... 

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác đề ra. Đặc biệt, thực hiện Kết luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 3, đến nay, 100% các tổ chức Đảng đã ban hành đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2020, Đảng ủy tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo kế hoạch công tác; chỉ đạo công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên và một số nội dung như: kiện toàn Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh; quy hoạch các chức danh lãnh đạo Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027; xây dựng và ban hành Chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2021; chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 của Đảng bộ...

Thảo luận về các nội dung chính của Báo cáo, các đồng chí tham dự Hội nghị đã thống nhất cao với các nội dung dự thảo. Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm một số nội dung trọng tâm như: xây dựng Báo cáo quốc gia về thực hiện Công ước xóa bỏ phân biệt chủng tộc; tổng kết và đề nghị kéo dài thực hiện Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; cùng nội dung triển khai một số chính sách quan trọng khác và các hoạt động nổi bật của Công đoàn Ủy ban...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc quyết tâm cao nhất để triển khai hoàn thành các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch; sớm triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Trong quá trình theo dõi, tổ chức thực hiện, đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nắm bắt tình hình Đảng viên, tư tưởng, quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc.

Bí thư Đảng ủy thống nhất chủ trương kiện toàn Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh cơ quan UBDT; về kiện toàn Ban Chấp hành đoàn thanh niên cơ quan, giao Đoàn Thanh niên cơ quan UBDT chuẩn bị nội dung để họp, báo cáo và xin ý kiến Thường vụ Đảng ủy cơ quan. Về hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ cơ quan, Bí thư Đảng ủy đề nghị các đơn vị được giao khẩn trương hoàn thành việc nâng cấp, thay đổi giao diện trong tháng 12/2020; đảm bảo nội dung được cập nhật đầy đủ và kịp thời. Đề nghị Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy xây dựng Nghị quyết yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc định kỳ phải có bài viết gửi, được đăng tải trên Cổng thông tin Đảng bộ và phát động Cuộc thi để bình xét, trao giải các bài trên Cổng thông tin Đảng bộ có chất lượng, với nội dung về công tác xay dựng Đảng, thực hiện chính sách dân tộc, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của UBDT...

Tại Hội nghị, Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy đã trao đổi thông tin về một số vướng mắc, đề xuất của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ và triển khai đánh giá, xét chuyển đảng chính thức cho 03 đồng chí Đảng viên dự bị.

Tin khác