Phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trên tất cả các mặt công tác, nghiệp vụ công tác Đảng

02:43 PM 24/08/2022 |   Lượt xem: 605 |   In bài viết | 

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 được trình bầy tại Đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Chi bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch đối với mọi hoạt động của đơn vị. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ đã tích cực tham mưu với Đảng ủy trong công tác xây dựng đảng trên tất cả các mặt công tác và bảo đảm thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng, như: tổ chức 07 hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phục vụ hơn 40 cuộc họp của Ban cán sự Đảng và ban hành hơn 180 văn bản các loại của Ban cán sự đảng; phục vụ hơn 27 hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, 28 cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy và tham mưu ban hành trên 143 công văn, 67 báo cáo, 34 nghị quyết, 62 quyết định, 22 kế hoạch, 03 hướng dẫn, 09 chương trình, 23 thông báo). Tại các buổi sinh hoạt định kỳ, Chi bộ đã lồng ghép nhiều nội dung chuyên đề để hỗ trợ cho công tác chuyên môn như: Các giải pháp nâng cao việc tham mưu, đề xuất để thực hiện nhiệm vụ được giao; về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ... Các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã được tập thể Chi bộ thực hiện và 100% đạt kết quả tốt.

Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương; nâng cao tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên. Cùng với đó là các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập thể Chi bộ quyết tâm triển khai trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT thay mặt Đảng ủy, chúc mừng thành công của Đại hội Chi bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận, góp ý cho báo cáo chính trị của Đại hội, đồng thời tham luận về một số chủ đề như: Nâng cao khả năng nghiên cứu, tham mưu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên; Nâng cao chất lượng Chi bộ trong Đảng bộ; Nâng cao khả năng tham mưu, đề xuất trong công tác phục vụ Ban cán sự Đảng, trong công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đánh giá: Nhiệm kỳ vừa qua. Chi bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Chị quyết của Đại hội nghiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra. Văn phòng Ban cán sự Đảng đã chủ động tham mưu giúp Ban cán sự Đảng và Đảng ủy ban hành Chương trình làm việc hàng năm, kịp thời tham mưu, tổ chức quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; theo dõi, đôn đốc kịp thời các chi bộ, các vụ, đơn vị thực hiện thông báo kết luận của Ban cán sự Đảng và Đảng ủy. Thực hiện tốt vai trò là đầu mối thông tin, tổng hợp, báo cáo, tham mưu với Đảng ủy trong công tác xây dựng đảng trên tất cả các mặt công tác.

Các đảng viên trong Chi bộ bỏ phiếu bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2022 - 2025

Với những kết quả đạt được, Chi bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, sự nỗ lực, trách nhiệm và đoàn kết, thống nhất, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Thay mặt Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng thành tích nổi bật mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đề ra, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đề nghị Chi bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy để chủ động tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu cho Đảng ủy về các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trên bốn nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng: Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Dân vận và lãnh đạo các đoàn thể. Không ngừng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII của Đảng gắn với Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để góp phần xây dựng Chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chúc mừng đồng chí Nguyễn Thu Minh, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng tái đắc cử chức vụ Bí thư Chi bộ

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Văn phòng Ban cán sự Đảng phối hợp với Văn phòng Ủy ban tăng cường công tác thông tin, chuyển tải các báo cáo chuyên đề, bài tham luận chuyên sâu về từng lĩnh vực công tác của Đảng bộ, của các Chi bộ trực thuộc, tạo ra diễn đàn để từng tổ chức đảng, từng đảng viên tham gia tích cực vào công tác phê và tự phê, kiểm tra, giám sát, xây dựng đảng, vận động quần chúng... Cùng với đó, tăng cường xây dựng nội dung thông tin trên Trang thông tin của Đảng bộ cơ quan UBDT, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2022 - 2025.