Nghiên cứu, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên

08:39 AM 19/07/2021 |   Lượt xem: 127 |   In bài viết | 

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Thanh Huyền)

Nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020 – 2025 (gọi tắt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp) và Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết; Nghiên cứu, học tập và vận dụng các quan điểm trong bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;… Đây là những nội dung trọng tâm được các đảng viên Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển tập trung thảo luận trong buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức vào ngày 9/7/2021 vừa qua.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Thanh Huyền)

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Thanh Huyền)

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Chi ủy, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng; các đảng viên trong Chi bộ và viên chức, người lao động đều nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững bản lĩnh chính trị trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chi ủy, Chi bộ đã kịp thời cung cấp thông tin, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, văn bản của cấp trên, nghị quyết của Chi bộ đến toàn thể đảng viên. Việc triển khai thực hiện tốt các nghị quyết đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Đảng viên, viên chức, người lao động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa soạn. 

Trong 6 tháng đầu năm, Chi ủy, Chi bộ Báo đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu đậm về Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021)... Đặc biệt là 75 năm Ngày truyền thống Cơ quan quản lý nhà nước về Công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2021).

Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 của Chi bộ nhận Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc. (Ảnh: Thanh Huyền)

Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 của Chi bộ nhận Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc. (Ảnh: Thanh Huyền)

Chi ủy, Chi bộ cũng đã chỉ đạo tăng cường thông tin tuyên truyền về đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch (theo Công văn số 08-CV/BCĐ ngày 29/4/2021 của Ban Chỉ đạo Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Công văn số 39-CV/ĐU ngày 7/5/2021 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về việc đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch)… 

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển đã quán triệt lại những nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và chương trình hành động thực hiện các nghị quyết. Bí thư Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển lưu ý, Chi ủy, Chi bộ nghiên cứu, quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, theo Quyết định số 378/QĐ-UBDT ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 

Nội dung Chương trình hành động đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của Ủy ban Dân tộc trong giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, Ủy ban Dân tộc xác định, việc triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (Chương trình mục tiêu quốc gia) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 của Chi bộ nhận Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc. (Ảnh: Thanh Huyền)

Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 của Chi bộ nhận Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc. (Ảnh: Thanh Huyền)

Một trong những giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia là đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Do đó, Bí thư Chi bộ Lê Công Bình yêu cầu, Chi ủy, Chi bộ và từng đảng viên tập trung nghiên cứu các văn bản của cấp trên, vận dụng có hiệu quả vào tình hình thực tế của Tòa soạn, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền trong Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Để nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Tòa soạn trong tình hình mới, tại Hội nghị, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển đã tập trung nghiên cứu bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của GS.TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Bài viết mang ý nghĩa thời sự, thể hiện toàn Đảng, toàn dân ta kiên định, kiên trì thực hiện độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội - một quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đã trở thành đường lối cơ bản xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Ở tầm cao lý luận và thực tiễn, bài viết của Tổng Bí thư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nâng tầm tư tưởng, khơi dậy tình cảm, khát vọng, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Tại Hội nghị, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển đã thảo luận, thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của Báo Dân tộc và Phát triển. Đồng thời, nhận dịp này, đồng chí Bí thư Chi bộ đã trao Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc cho 4 đảng viên của Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

Khánh Thư

Tin khác