Đảng bộ Học viện Dân tộc nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

09:39 AM 27/11/2023 |   Lượt xem: 2613 |   In bài viết | 

Đảng bộ Học viện Dân tộc nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Học viện Dân tộc là cơ quan trực thuộc Ủy ban Dân tộc, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu về dân tộc, chiến lược chính sách dân tộc, đào tạo đại học, sau đại học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số và thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức dân tộc và công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng toàn thể viên chức, người lao động đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc luôn tích cực triển khai việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Để Nghị quyết được triển khai, trở thành hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh thì vấn đề nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Đảng của các đảng viên là rất quan trọng. Chính vì thế, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập Nghị quyết tại Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc là việc làm có ý nghĩa và cấp thiết, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

Để triển khai công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng được kịp thời, đòi hỏi cấp ủy đảng Học viện Dân tộc phải luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc hiểu sâu, thấu đáo nội dung Nghị quyết, từ đó vận dụng vào tình hình thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, góp phần “đưa Nghị quyết vào cuộc sống”.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng giúp đảng viên Học viện Dân tộc nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên theo Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ được chi bộ, đảng bộ phân công; đồng thời giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu, tăng cường trao đổi, thảo luận để tìm ra giải pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Đảng bộ Học viện Dân tộc và các Chi bộ trực thuộc đã xây dựng chương trình hành động và thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong học tập, quán triệt Nghị quyết. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống; có trình độ về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

Thứ hai: Coi trọng việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị; dành thời gian để nghiên cứu, thảo luận chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Thứ ba: Đối mới nội dung học tập theo hướng: Đối với cán bộ chủ chốt, cần đi sâu vào những nội dung cơ bản và mới, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm trong Nghị quyết; giải pháp thực hiện; liên hệ thực tiễn và định hướng vận dụng những nội dung của Nghị quyết vào lĩnh vực công tác; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai, quán triệt Nghị quyết; trình chiếu powerpoint hình ảnh, số liệu sinh động, phù hợp nhằm thu hút người học. Đối với đảng viên, cần nắm rõ những nội dung “cốt lõi”, ngắn ngọn, dễ hiểu, gắn với tình hình thực tiễn của từng lĩnh vực, từng vị trí việc làm, nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng và vận dụng vào thực tế công tác.

Thứ tư: Đổi mới về hình thức tổ chức học tập Nghị quyết: Tùy điều kiện và hoàn cảnh cụ thể để sử dụng linh hoạt hình thức truyền thống (tổ chức tại hội trường) hay hình thức trực tuyến (thông qua zoom). Thường xuyên tổ chức lớp học tập trung cho đối tượng là cán bộ chủ chốt, kết nối trực tuyến đến các cấp ủy cơ sở. Tiếp tục tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết cho các đơn vị có số lượng đảng viên ít.

Thứ năm: Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu Học viện trong chỉ đạo, chủ trì, trực tiếp quán triệt Nghị quyết; đưa việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Thứ sáu: Kết thúc đợt học tập Nghị quyết của Đảng, cấp ủy chỉ đạo kịp thời việc sơ kết rút kinh nghiệm, qua đó, biểu dương những chi bộ và đảng viên thực hiện tốt, đồng thời phê bình, xử lý những chi bộ, đảng viên chưa nghiêm túc khi học Nghị quyết; yêu cầu cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân bằng hình thức trắc nghiệm, liên hệ rõ trách nhiệm bản thân sau mỗi lần học tập Nghị quyết của Đảng.

Với vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị đất nước, các Nghị quyết của Đảng khi được hiện thực hóa tạo ra sự chuyển biến căn bản của đất nước trong từng giai đoạn. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết luôn được đổi mới để tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất trong ý chí và hành động; từ đó, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết để đưa Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Việt Nam về nghiên cứu chiến lược, chính sách dân tộc, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc trong nước và quốc tế nói riêng và đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Chi bộ Tổ chức - Văn phòng, Học viện Dân tộc