Đại hội Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2022 - 2025

10:46 PM 25/08/2022 |   Lượt xem: 190 |   In bài viết | 

Đồng chí Lò Quang Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban chúc mừng thành công của Đại hội Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2022 - 2025

Dự thảo Báo cáo chính trị của trình tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Vụ Tổng hợp đã có những cố gắng, nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng. Đảng viên của Chi bộ tham gia đầy đủ các buổi học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan; có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ được thể rõ nét qua các mặt công tác như: Công tác tổng hợp, báo cáo đảm bảo tiến độ và chất lượng; Công tác quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn (Vụ Tổng hợp đã tham mưu cho Lãnh đạo Uỷ ban triển khai các hoạt động nhằm kết thúc Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20; tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và 2 Bộ trưởng); Công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản cũng có những chuyển biến tích cực tăng cả về quy mô, số lượng nhiệm vụ đến tổng kinh phí góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của UBDT. Hầu hết các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản đã được thực hiện có hiệu quả; thông tin điều tra cơ bản bám sát và phục vụ tốt hơn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBDT, góp phần thay đổi hành vi cải thiện vệ sinh, môi trường của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc và miền núi...

Đồng chí Lò Quang Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bên cạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Đảng viên của Chi bộ Vụ Tổng hợp đã được Ban Cán sự, Lãnh đạo Uỷ ban giao chủ trì một số nhiệm vụ quan trọng, nổi bật là: Chủ trì xây dựng báo cáo trung tâm và Quyết tâm thư phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020; Chủ trì xây dựng báo cáo Tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW, ngày 08/11/1995 của Ban Bí thư khóa VII về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới; Chủ trì xây dựng Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW (nội dung về lĩnh vực Công tác dân tộc); Chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo Chuyên đề “Vấn đề chủ nghĩa dân tộc trong tình hình thế giới hiện nay - Vấn đề đặt ra cho Việt Nam”; Chủ trì xây dựng 2 báo cáo trung tâm phục vụ buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Chính phủ với UBDT; Chủ trì xây dựng Chuyên đề phát huy vai trò của đồng bào DTTS trong xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh hiện nay theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban và nhiều nhiệm vu khác có liên quan…

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi ủy Chi bộ đã cơ bản phối hợp với Lãnh đạo Vụ trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ công tác hằng năm và lãnh đạo, động viên công chức, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Ngoài các nhiệm vụ theo chức năng, Vụ Tổng hợp còn triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Uỷ ban, đạt và vượt so với mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Vụ Tổng hợp xác định mục tiêu: Tuyên truyền, quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các tổ chức Đảng cấp trên. Cấp ủy phối hợp chặt chẽ với chính quyền bám sát nghị quyết, chương trình của Đảng ủy Cơ quan UBDT đề ra những nhiệm vụ chủ yếu hàng năm và lãnh đạo Chi bộ Vụ Tổng hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tập thể đoàn kết, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Chi bộ...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lò Quang Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá: Trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy, Chi bộ Vụ Tổng hợp đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức đảng, tập thể vụ và đoàn thể vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng đảng đã tạo sự chuyển biến tích cực, thể hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy, Chi bộ; sự nỗ lực, cố gằng và trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Lò Quang Tú ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả Chi bộ Vụ Tổng hợp đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Các đảng viên trong Chi bộ Vụ Tổng hợp bỏ phiếu bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đồng chí Lò Quang Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2022 - 2025

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Lò Quang Tú đề nghị Chi bộ Vụ Tổng hợp tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; giữ gìn đoàn kết nội bộ; quan tâm hơn đến công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận cho đảng viên. Bám sát sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Ủy ban để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trú trọng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác. Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng Chi bộ, đơn vị vững mạng toàn diện.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội Chi bộ Vụ Tổng hợp đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết quả, đồng chí Nguyễn Sỹ Tá, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.