Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp

07:50 PM 29/09/2022 |   Lượt xem: 1523 |   In bài viết | 

Đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chúc mừng cấp ủy Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Đảng ủy cơ quan UBDT thông qua các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy khối và Đảng ủy cơ quan. Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảng đối với Ban chi ủy luôn được Đảng ủy quan tâm bồi dưỡng; Đảng ủy đã triển khai thường xuyên công tác giám sát đối với Chi bộ nhằm nhắc nhở và uốn nắn kịp thời những hạn chế trong công tác xây đảng của Chi bộ. Bên cạnh đó đội ngũ đảng viên của Chi bộ có trình độ chuyên môn cao và lý luận chính trị khá đồng đều; nhiều đảng viên đã có kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở, qua nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt ở các lĩnh vực khác nhau; Tập thể Chi bộ luôn đoàn kết thống nhất; có tinh thần trách nhiệm cao; lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt…

Trong nhiệm kỳ, Chi ủy, Chi bộ đã có nhiều cải tiến, sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ, duy trì sinh hoạt chi bộ thường lệ, chất lượng sinh hoạt chi bộ tiếp tục được nâng lên, tinh thần đấu tranh, phê bình trong chi bộ được đẩy mạnh; sinh hoạt chuyên đề có nhiều đổi mới, nội dung phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị của đảng viên tạo hứng thú trong sinh hoạt... góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua

Chi ủy Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ, duy trì chế độ giao ban, họp liên tịch với lãnh đạo Vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Một số kết quả nội bật như: Tham mưu và triển khai thực hiện xây dựng hồ sơ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; Tham mưu Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày 01/11/2021 của UBDT về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư hướng dẫn vị trí, việc làm đối với cơ quan, tổ chức về lĩnh vực công tác dân tộc; Tham mưu xây dựng Đề án tổ chức lại Văn phòng Điều phối Chương trình 135 thành Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030; Tham mưu xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu, tổ chức cấp phòng của các đơn vị thuộc UBDT theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP...

Ngoài ra, Vụ Tổ chức cán bộ đã triển khai tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành các quyết định quy định về công tác cán bộ: Quy định về công tác tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, biệt phái; quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý; dự thảo hướng dẫn công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp phòng nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được 12 lớp và cử được 832 lượt công chức, viên chức tham dự. Tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch hằng năm, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Ủy ban và các địa phương. Tham mưu xây dựng 03 đề án trình Thủ tướng Chính phủ, gồm: Đề án đào tạo cán bộ xã vùng DTTS; Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sỹ cho người DTTS bằng ngân sách nhà nước, giai đoạn 2018 - 2025; Đề án xây dựng cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người DTTS công tác tại vùng DTTS&MN...

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ phấn đấu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong làm việc; nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng Chi bộ “4 tốt” theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ năm khóa XIII và hướng dẫn của Đảng; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng bày tỏ sự nhất trí với dự thảo báo cáo và khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban cán sự đảng, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với nhiều nhiệm vụ nổi bật đã được hoàn thành. Chi bộ luôn coi trọng công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy tinh thần phê và tự phê; nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng, gắn chặt chẽ với triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Các đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu cấp ủy Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Với nhiều quyết tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, thống nhất của cấp ủy và toàn thể đảng viên, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng được Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra; góp phần thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng được giao. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, đồng chí Nguyễn Thu Minh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Thu Minh đề nghị Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng và đảng ủy, tập trung nâng cao chất lượng việc tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Ủy ban đối với công tác tổ chức - cán bộ; thường xuyên quán triệt đảng viên trong Chi bộ tích cực nghiên cứu, tìm hiểu sâu, nắm chắc, cập nhật kịp thời các văn bản của Đảng và Nhà nước để tham mưu, đề xuất đối với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu, thực chất... góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tin khác