Đại hội Chi bộ Thanh tra Ủy ban nhiệm kỳ 2022 - 2025

02:00 PM 27/08/2022 |   Lượt xem: 2323 |   In bài viết | 

Đồng chí Y Thông, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Lò Quang Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban chúc mừng Cấp ủy Chi bộ Thanh tra Ủy ban khóa 2022 - 2025

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Thanh tra Ủy ban luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thanh tra. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác cán bộ. Xây dựng Chi bộ, đơn vị, tổ chức đoàn thể vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Thanh tra Ủy ban làm tốt vai trò thường trực và tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Ban cán sự Đảng cơ quan chỉ đạo thực hiện quy định pháp luật. Đã tiến hành 07 cuộc thanh, kiểm tra tại các vụ, đơn vị thuộc UBDT về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trong đó có nội dung về thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong nhiệm kỳ, đã tiến hành 16 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Qua các cuộc thanh tra đã góp phần đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, phát hiện thiếu sót, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị; có nhiều kiến nghị xử lý về hành chính và kinh tế, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Để góp phần hoàn thiện Báo cáo chính trị của Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận, trình bầy một số tham luận, góp phần nâng cao năng lực, nâng cao chất lượng công tác thanh tra như: Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Ủy ban; Tăng cường phối hợp công tác thanh tra với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong phạm UBDT; Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng kế hoạch và thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra...

Với phương châm “Kế thừa, ổn định, đổi mới. sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Thanh tra Ủy ban đề ra phương hướng: Chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Lò Quang Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lò Quang Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, cấp uỷ, Chi bộ Thanh tra Ủy ban đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 và các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức đảng, tập thể vụ và các đoàn thể vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác thanh tra đảm bảo đúng quy trình, quy định; phương pháp làm việc ngày càng chuyên nghiệp, chuyên sâu; các kết luận đã góp phần chấn chỉnh các sai xót, chỉ ra các hạn chế, khuyến nghị các nội dung thiết thực, cụ thể.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ, đồng chí Lò Quang Tú ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả và thành tích Chi bộ Thanh tra Ủy ban đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Thanh tra Ủy ban cần Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đặc biệt cấp ủy, chi bộ cần quan tâm hơn nữa đến việc năm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận cho đảng viên. Coi trọng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quy chế dân chủ ở đơn vị. Chú trọng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

Các đảng viên trong Chi bộ bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tập thể đảng viên Chi bộ Thanh tra Ủy ban

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra Ủy ban nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Võ Văn Bảy, Chánh Thanh tra tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Thanh tra Ủy ban nhiệm kỳ 2022 - 2025.