“Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ”

03:55 PM 20/08/2022 |   Lượt xem: 830 |   In bài viết | 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng vụ Kế hoạch - Tài chính chúc mừng cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế

Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế cho thấy: Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng 02 Tờ trình và đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định về: Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)" đến năm 2025 và Công tác Nhân quyền. Về tình hình thực hiện các dự án nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, Vụ đã hoàn thiện báo cáo khả thi của nội dung 02 tiểu dự án “Phát triển vùng dược liệu” và “Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp tại vùng đông bào DTTS và miền núi”.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã chỉ đạo Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020; tham mưu, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành Quyết định 61/QĐ-UBDT ngày 27/01/2022 ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của UBDT; linh hoạt triển khai các Thỏa thuận hợp tác đã ký, đồng thời tìm kiếm, mở rộng quan hệ với các đối tác khác trong khu vực và trên thế giới trong bối cảng cả thế giới chịu tác động của đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Chi bộ lãnh đạo Vụ thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối công tác Nhân quyền của Uỷ ban; triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tại các văn bản chỉ đạo khác của cấp trên.

Quang cảnh Đại hội

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương; nâng cao tính tiên phong gương mẫu của đảng viên nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý hoàn thiện báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ. Các ý kiến phát biểu tham luận tập trung vào một số nội dung như: Kiện toàn nhân sự chi ủy; tăng cường bổ sung nhân sự cho Vụ Hợp tác quốc tế; bổ sung kinh phí năm 2022 để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tập thể Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế và các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ bày tỏ sự nhất trí với dự thảo báo cáo và khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, do đó đã hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

Trong nhiệm kỳ mới, để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Chi bộ phải nêu cao sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu, thực chất; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, đề nghị Chi bộ triển khai nhiều giải pháp để tăng cường tinh thần đoàn kết, hỗ trợ hiệu quả các hoạt động chuyên môn như: Quan tâm, hỗ trợ đến công tác công đoàn, đoàn thanh niên; tăng cường các hoạt động dã ngoại, giao lưu, chia sẻ với các đơn vị đối ngoại, các tổ chức quốc tế...

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Hoàng Văn Xô, Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022 - 2025.