Đại hội Chi bộ Vụ Địa phương I nhiệm kỳ 2017-2020

10:51 AM 27/09/2017 |   Lượt xem: 444 |   In bài viết | 

Nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ Vụ Địa phương I đã triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên và của Chi bộ đề ra; chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn; chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan ở trung ương và địa phương; theo dõi và tổng hợp tình hình KT-XH, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS; tham mưu, xử lý các vấn đề trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ chú trọng việc nâng cao nhận thức, chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt. Thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, gắn với công tác dân vận... kết quả đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bước sang nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Vụ Địa phương I định hướng tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Bảy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ cần nghiêm túc và tập trung vào một số vấn đề lớn, quan trọng mang tính đột phá, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, tạo điều kiện để đảng viên học tập, nâng cao trình độ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới”, Đại hội đã tiến hành bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 02 đồng chí và thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% đảng viên tán thành. Đồng chí Nguyễn Quang Đức giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Ma Thế Luận giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Xuân Năm