Đại hội Chi bộ Kế toán, Tài vụ - Quản trị, Bảo vệ - Đội xe

10:53 AM 27/09/2017 |   Lượt xem: 521 |   In bài viết | 

Chi ủy Chi bộ Kế toán, Tài vụ - Quản trị, Bảo vệ - Đội xe nhiệm kỳ mới

Chi bộ Kế toán, Tài vụ - Quản trị, Bảo vệ - Đội xe thuộc Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban Dân tộc, được thành lập theo Quyết định số 32-QĐ/ĐU ngày 11/9/2017 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc. Chi bộ có 23 đảng viên, trong đó đảng viên nữ 9 đồng chí, nam 14 đồng chí.

Là một tập thể đoàn kết, cán bộ, công chức, người lao động trong Chi bộ có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, là Chi bộ mới thành lập, số lượng đảng viên đông, lại được ghép từ 3 đơn vị, thực hiện chức năng phục vụ là chủ yếu nên trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, Chi bộ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ định hướng tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng chi bộ, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đại hội đã biểu quyết dân chủ, thông qua danh sách và bầu Chi ủy Chi bộ Kế toán, Tài vụ - Quản trị, Bảo vệ - Đội xe nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Lịch giữ chức Bí thư Chi bộ và đồng chí Trương Thị Bích Hạnh giữ chức Phó Bí thư. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 100% đảng viên tán thành.

KT