Đại hội Chi bộ Hành chính - Thư ký và Văn thư - Lưu trữ

10:41 AM 27/09/2017 |   Lượt xem: 470 |   In bài viết | 

Tập thể đảng viên của Chi bộ

Được thành lập theo Quyết định số 31-QĐ/ĐU ngày 11/9/2017 của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc, Chi bộ Hành chính - Thư ký và Văn thư - Lưu trữ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Phòng Hành chính - Thư ký và Phòng Văn thư - Lưu trữ; thực hiện sự phối hợp công tác với các Chi bộ trong Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban, các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hầu hết các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều là cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trình độ năng lực chuyên môn cao, tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm trong công việc chuyên môn và các hoạt động của đảng, đoàn thể.

Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Hành chính - Thư ký và Văn thư - Lưu trữ định hướng tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, nội dung, hình thức sinh hoạt để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, giữ vững khối đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể và khả năng lao động tự giác, sáng tạo, hiệu quả của mỗi đảng viên, công chức và người lao động nhằm mục tiêu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt tại Đại hội

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Vượng đã phân tích các mặt thuận lợi và khó khăn của Chi bộ trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ cần khắc phục những tồn tại, hạn chế và tập trung vào một số nhiệm vụ: làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, đa dạng hình thức sinh hoạt chuyên đề; nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình; thực hiện tốt công tác tham mưu giúp việc, triển khai công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban; phấn đấu 100% cán bộ, công chức của Chi bộ đều là đảng viên để nâng cao năng lực, sức chiến đấu; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong hành động để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới”, Đại hội đã tiến hành bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Đình Vượng giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Ngô Quang Hải giữ chức Phó Bí thư, đồng chí Trần Kiên là chi ủy viên. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 100% đảng viên tán thành.

Việt Cường