Kết luận số 11-KL/ĐUK ngày 06/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay

04:06 PM 11/05/2022 |   Lượt xem: 1355 |   In bài viết | 

Tin khác