Kết luận số 10-KL/ĐUK ngày 06/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

04:03 PM 11/05/2022 |   Lượt xem: 472 |   In bài viết |