Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW ngày 22/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022

10:10 AM 06/12/2021 |   Lượt xem: 274 |   In bài viết | 
File đính kèm
  1. 30-HD-BTGTW_0001.pdf( 16.51 MB )