Hướng dẫn số 21-HD/BTGTW ngày 11/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỉ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)

02:14 PM 09/09/2021 |   Lượt xem: 626 |   In bài viết | 
File đính kèm