Hướng dẫn số 20-HD/BTGTW ngày 06/7/2021 cảa Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 6/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030

02:44 PM 20/08/2021 |   Lượt xem: 128 |   In bài viết | 
File đính kèm
  1. 6. HD-20-BTGTW.doc( 0.11 MB )

Tin khác