Hướng dẫn số 15-HD/BTGTW ngày 21/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

03:21 PM 20/08/2021 |   Lượt xem: 997 |   In bài viết | 
File đính kèm
  1. HD số 15 BTGTW.pdf( 31.81 MB )