Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW ngày 21/6/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021)

02:40 PM 01/07/2021 |   Lượt xem: 140 |   In bài viết | 
File đính kèm
  1. 10-HDBTGTƯ.pdf( 7.72 MB )

Tin khác